Privacyverklaring

Ik ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is met ingang van 25 mei 2018 vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens worden geregistreerd?
Gewone persoonsinformatie zoals uw naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, BSN, en daarnaast ook bijzondere persoonsinformatie zoals afkomst (om een passend dieetadvies bij uw culturele achtergrond te kunnen maken) en gegevens die met uw gezondheid te maken hebben.
Uw persoonsgegevens worden vastgelegd voor dossiervorming, communicatie met uw verwijzer (voor rapportage of overleg via ZorgMail en of ZIVVER) en communicatie met de zorgverzekeraar (voor het declareren van de consulten via VECOZO).

Hoe worden gegevens uitgewisseld?
Ik ontvang persoonsgegevens via VECOZO. Uw gegevens worden bijgehouden in het Elektronisch Patiëntendossier Evry dat is getoetst volgens de internationale standaard voor SOC2 en de NEN7510 en voldoet dan ook aan de eisen die voor de gezondheidszorg vanuit de NEN7510 worden gesteld.
U heeft het recht op inzage van uw gegevens. Verder kunt u op verzoek uw gegevens (laten) corrigeren en (laten) verwijderen. Er zal dan een afspraak worden gemaakt. Legitimatie is altijd noodzakelijk om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

Hoe lang bewaar ik uw gegevens?
Ik bewaar uw persoonsgegevens tot 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (dit is een verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Er vindt geen uitwisseling van gegevens plaats buiten de EU. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, uw gegevens onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact met mij op.

Meer informatie?
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.